KUTAHYA HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN 0(274) 6758367

Adulthookups XXX Cams Chat

Çukurca Belediyesi Web Sitesi

ÇUKURCA BELEDİYESİ BELEDİYE ZABITA EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ

- +

                                                        T.C. ÇUKURCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                              BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar:

 Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın, belediyelere yüklediği görevlerin yerine getirilmesi, beldede; esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için Belediye emir ve yasakları konulması, uygulanması ve muhalif hareket edenler ve uymayanlar hakkında uygulanacak idari yaptırımlarla ilgili usul ve esasların belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam: MADDE 2- Bu yönetmelik, belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki; gerçek ve tüzel kişilerle, tüm işyerleri, müesseseler ve kamu ve özel tüm kurum ve kuruluşları kapsar.

 Hukuki dayanak: MADDE 3- Bu yönetmelik; 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin (b) bendi, 18 inci maddesinin (m) bendi ve 51 inci maddesi, 15/05/1930 tarih ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanunun 1 inci maddesi ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi ile 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğe dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar: MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden; a) Belediye: Çukurca Belediyesini, b) Belediye Başkanı Çukurca Belediye Başkanını c) Belediye Meclisi: Çukurca Belediye Meclisini, d) Belediye Encümeni: Çukurca Belediye Encümenini, e) Belediye Zabıtası: Çukurca Belediye Zabıtasını, ifade eder.                

Belediye Emir Ve Yasaklar

İKİNCİ BÖLÜM Huzur ve Sükûnla İlgili Emir ve Yasaklar

               MADDE 5- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

1- Halkın huzur ve sükûnunu bozacak, fiil ve davranışlarda bulunmak.

2- Yapılışları, görünüşleri ve kokuları itibariyle, insanları tiksindirecek ve rahatsız edecek çöp, sakatat, yaş deri vb. gibi şeyleri açıkta taşımak.

3- Umumi çeşmelerden; araçlarla veya hortumla, inşaatlara ve evlere su almak, bahçe sulamak, çeşmenin etrafını kirletmek, işgal etmek.

4- Mesire yerleri ve parklarda; çöp ve atık malzemeleri çevreye gelişi güzel vaziyette bırakmak.

5- Parklarda, cadde ve sokaklarda, yaya kaldırımlarında, açık ateş, mangal yakmak ve alkollü içki içmek.

6- Ağaçları, fidanları, çiçekleri koparmak, kesmek, budamak ve zarar vermek.

7- Konut bölgesinde ve yakın çevresinde, yapım işlerinde kullanılan ve gürültü çıkaran alet ve iş makineleri ile hafta içi 07.00 – 19.00 saatleri dışında, hafta sonu 10.00 – 18.00 saatleri dışında çalışma yapmak. Tatil günlerinde ise, cumartesi günü için hafta içi yaz ve kış saatlerinin uygulanması Pazar günü dini ve milli bayram günlerinde ise ev içi tadilat çalışmaları da dahil olmak üzere çalışma yapmak. Gürültüye duyarlı bölgelerde (okul, hastane vb.) çalışma yapmak Zabıta Komiserliğinden alınacak özel izne bağlıdır.

8- Beldenin meskûn ve Belediyece yasaklanan sahaları dâhilinde bulunan pasajların, iş merkezlerinin ev ve apartmanların herhangi bir yerinde ve bahçelerinde çevreye rahatsızlık verecek şekilde aşısız, kaydı olmayan köpek vb. evcil hayvanların, kümes hayvanlarının, güvercin vb. kuşların beslenmesine mahsus yerler yapmak ya da bulundurmak.

9- Konut içerisinde ve konut bahçesinde beslenen aşılı, tasmalı ve kayıtlı olan evcil hayvanların hijyen, koku ve gürültü yönünden çevre sakinlerini rahatsız etmemesi için gerekli tedbirleri almayarak çevreye rahatsızlık vermek.

10- Park, meydan ve umuma mahsus yerlerde, belediyeden gerekli çalışma izni almadan, stant açmak ve gösterilen yerler dışında faaliyet göstermek.

11- Kamuya açık alanlarda genel taşıt araçlarıyla ses yükseltici cihazlar veya hoparlör ile cadde ve sokaklara yayın yapmak, bu tür cihazlar kullanılarak çevreyi rahatsız edecek şekilde müzik dinlemek, çalgıcılık yapmak, megafon ile gezici satıcılık yapmak.

12- Açık alanlarda bulunan ve kamunun kullanımına sunulan bank ve benzerlerini oturma maksadı dışında kullanmak.

13- Belediye Zabıta memurlarına vazifelerini yaptıkları esnada karşı gelmek, görevlerini engelleyecek şekilde müdahil olmak, zorluk çıkarmak, yanlış bilgi vermek ve asılsız ihbarlarda bulunmak.

14- Apartmanda oturanların ve muhit sakinlerinin huzur ve istirahatını bozacak şekilde bağırmak, nara atmak, şarkı söylemek, müzik aleti, radyo, teyp, Tv. vb. şeyleri yüksek sesle çalarak çevreye rahatsızlık vermek, darbeli elektrikli aletler kullanmak, ev içerisinde kullanılan mekanik spor aletleri ile mesken sakinlerine rahatsızlık vermek. (2559 sayılı polis vazife ve salahiyet kanununun 14 maddesi gereği gece 24.00 sonra mesken içinde veya dışında yapılan her türlü gürültü polisçe men olunur.)

15- Belediye hudutları dahilin de İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatına tabi işyerlerinin açma – kapama saatlerine uymamak.

16- İş yerleri önünde satış ve davet amacı ile çığırtkanlık yapmak.

17- Düğün salonları, meyhane, içkili lokanta gibi canlı müzik yayını yapılan benzeri iş yerlerinin faaliyetlerinden dolayı yasalarla belirlenen gürültü düzeyini aşarak çevreye rahatsızlık vermek.

18- İşyerlerinin önüne hoparlör ve ses yükseltici cihazlar koyarak çevreyi rahatsız edecek şekilde ses ve müzik yayını yapmak.

19- Cadde ve sokaklarda yardım amaçlı dahi olsa izinsiz olarak dergi, gazete vb. şeylerin satışını yapmak.

20- Belediyece gösterilen alanlar dışında gezici veya sabit seyyar satıcılık yapmak.

21- Meskun mahal içerisinde canlı hayvan nakli için kullanılan araçları bırakarak kötü kokular yayılmasına sebep olmak.

22- Kapalı Pazar yeri içerisinde ateş yakmak, kötü koku ve duman çıkmasına sebebiyet vererek çevreyi rahatsız etmek.

Temizlik İle İlgili Emir ve Yasaklar

MADDE 6- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

1- Her ne suretle olursa olsun, çevreyi kirletmek, cadde ve sokaklara çöp, izmarit atmak, tükürmek ve sümkürmek.

2- Kanalizasyon ve mazgalları tıkayan veya fena koku yayan, maddeler atmak ve dökmek.

3- Belediyeye ait çeşme ve havuzlarda yıkanmak, araç, eşya yıkamak, bahçe sulamak ve çevresini kirletmek.

4- Her çeşit eşya ve malzemenin; yükleme, boşaltma ve tamiri esnasında, yerleri ve çevreyi kirletmek. 5- Her türlü yıkımlarda, etrafı rahatsız edici toz ve toprakların etrafa yayılmasına mani olacak tedbirleri almamak.

6- Belediyeye ait çöp bidonlarının ve konteynırların yerlerini değiştirmek, zarar vermek.

7- İşyerlerinde şahsına ait çöp kaplarını, umuma mahsus yol ve kaldırıma koymak.

8- Çöp kaplarını ve/veya poşetlerini üstü kapalı da olsa cadde, sokak ve meydanlara bırakmak

9- Kapı, pencere, balkon, teras, hava ve ışıklık mahallerinden; sokağa, caddeye, arsaya, pasaj vb. yerlerin ortak kullanım alanlarına bahçeye veya bitişik evlerin teraslarına ve damlarına çöp, kâğıt, yemek atıkları, bulaşık ve benzeri şeyleri atmak.

10- Bina cepheleri yıkanırken, boyanırken veya kaldırımlarda temizlik yapılırken; gelip geçenlerin üstlerini kirletmek ve işyerlerinin temizlenmesiyle oluşan atık suları, yaya kaldırımlarına akıtarak bırakmak.

11- Tehlike arz eden ve çevre kirliliğine neden olan ağaçları, Belediyenin ihtarına rağmen kesmemek.

12- Binaların, abidelerin, anıt ve heykellerin yeraltı ve yerüstü geçitlerinin camilerin ve her türlü ibadet yerlerinin yüzlerini, duvarlarını, cadde ve sokaklarla, tretuvarları, tebeşir, yağlı boya, katran vs. ile karalamak, yakmak, şekil çizmek broşür el ilanı ve afiş asmak yapıştırmak suretiyle kirletmek.

13- Şehir içerisinde el arabası, at arabası, kamyon, kamyonet, çuval vs. ile hurda kâğıt vb. şeyleri toplamak, depo etmek (yetkili lisanslı firmalar ve kişiler hariç) ve bu işlemler esnasında çevrenin kirlenmesine sebebiyet vermek.

14- Araçlardan dışarıya çöp, kâğıt, sigara izmariti vb. şeyler atmak.

15- Yol ve kaldırımda odun kesmek, kırmak ve çevreyi kirletmek.

16- Yerleşim yerlerinde ve boş alanlarda; çöp atıkları ve benzeri malzemeleri toplamak, biriktirmek ve yakmak.

17- Ömrünü tamamlamış lastikleri; katı atık depolama tesislerine veya belediye tarafından gösterilen geçici depolama alanlarına götürmemek, kendisine ait açık alanda depolamak, yaya kaldırımlarına, işyeri teraslarına yığarak görüntü kirliliğine sebebiyet vermek.

18- Bu Yönetmelik ekinde sayılan çöp ve süprüntü kapsamına girmeyen maddeleri, çöp bidonu ve konteynerin içine atmak.

Düzenin Sağlanması ile İlgili Emir ve Yasaklar

MADDE 7- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır

 1- Umuma mahsus yerlerde, mabetlerin avlularında, terminal, gar ve parklarda bulunan banklarda yatmak ve içki içmek.

2- Belediye tarafından konulmuş şehir mobilyalarını, sokak levhalarını, aydınlatma lambalarını, kapı numaralarını, durak tabelalarını ve çeşme musluklarını kırmak, bozmak, kirletmek ve yerlerini değiştirmek.

3- Belediyenin bakım ve sorumluluğunda olan, kamunun yararlandığı ve gelip geçtiği yol kenarları, yeşil alanlar vb. yerlerde çimenlere ve çiçeklere basmak, yük ve malzeme koymak, çimler üzerine araç park etmek, top oynamak, ağaçlara fidanlara her ne suretle olursa olsun zarar vermek, ağaçları ve fidanları kesmek ve budamak, çiçek koparmak, ağaçlara çıkmak, hayvan bağlamak, ağaçlara ilan yapıştırmak, salıncak kurmak, çivi çakmak, isim yazmak, şekil çizmek, tahrip etmek.

4- Kamuya ait direk, lamba, levha, araç ve gereçlerini kırmak, bozmak ve tahrip etmek.

5- Yol, meydan, köprü gibi umuma mahsus yerler ile han, pasaj gibi umumi binaların giriş, koridor ve merdivenlerini işgal etmek

6- Bahçelerden sarkan ağaç dallarının yaya geçişini engelleyecek şekilde aşağı sarkmasına meydan vermek.

7- Kapı, pencere, duvar, saçak gibi dışarıdan görülen yerleri kapatmak için, tente olarak hasır, çuval, bez vs. gibi görünüşleri çirkin şeyleri asmak, takmak.

 8- Boş arsaların sokak ve meydanlara bakan cephelerini tahta perde veya duvar ile kapatıp muhafaza altına almamak, bu yerlere çöp vb. malzemelerin atılmasına mahal vermek.

9- Herhangi bir izin almadan, kaldırım ve yollarda kazı yapmak, izinli dahi olsa kazı esnasında cadde, sokak ve kamuya ait alanları kirletmek.

11- Yol ve kaldırımları, her ne suretle olursa olsun, işgal etmek.

12- Araç park etmek için yer ayırma amaçlı veya araç park edilmesini önlemek amacıyla yollara ve kaldırımlara; baba direği dikmek, zincir çekmek, çiçeklik, duba, reklâm levhası ve benzeri şeyler koymak.

13- Tretuvarların üzerine, her çeşit işaret levhası ve reklam panoları dikmek, işyerleri dış cephesinde bulunan reklam levhalarını cadde ve sokaklara dikey vaziyette takmak ve uzatmak.

14- Dükkânların, sokak veya caddeye bakan cephelerine; çivi, çengel ve benzeri şeyler çakarak, ürün teşhir etmek.

15- İşyerlerinin, vitrin ve önlerine, yaya ve sürücülerin dikkatini bozacak şekilde, lazer ve projektör (ışıldak) vb. elemanları koymak.

16- Belediye tarafından, kendilerine tahsis edilen yerlerin bir kısmını veya tamamını başkasına kiralamak, devretmek ve amacı dışında kullanmak.

17- İzin almadan şehir içerisinde ilan dağıtmak, reklam yapmak ve tabela asmak, ilan, reklam ve tabela yönetmeliği hükümlerine aykırı hareket etmek.

                                   Sağlık ve Esenlikle İlgili Emir ve Yasaklar

                            MADDE 8- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır

1- İçme suları kaynaklarında, kaynağa zarar verecek ve sağlık şartlarını bozacak şekilde tarla açmak, hayvan bırakmak ve sulamak.

2- Belediyeden müsaade almadan, hayvan sağlık belgesi olan menşe şehadetnamesi (veteriner sağlık raporu) ve Hayvan Sağlık Raporunu ibraz etmeden, sirk veya müteferrik hayvanları şehre sokmak veya bunları şehrin içinde bir yerden bir yere götürmek.

3- Aşılama işlerini süresi içinde yaptırılmamış, tasmasız, ağızlıksız, yularsız veya yuları gelip geçenlere zarar verecek kadar uzun, sahibi elinde tutulmaksızın etrafa zarar verecek şekilde hayvan geçirmek, bu gibi hayvanları serbest, başıboş bırakmak ve şehir içinde hayvan koşturmak, hayvanlara eziyet etmek, dövmek ve dövüştürmek.

4- Gelip geçenlere zarar verecek derecede azgın ve huysuz olan hayvanlara umumi yerlerde binmek, bunları tedbir almadan yedekte götürmek, vahşi hayvanları şehre sokmak ve ticari amaçla teşhir edip oynatmak, 5199 sayılı hayvanları koruma kanununun 14. maddesinin L bendi gereği üretilmesi, sahiplenilmesi, satışı ve hediye edilmesi yasaklanan Pitbul Terrier, Japonece Tosa türü hayvanları beslemek cadde, sokak ve halka açık alanlarda gezdirmek.

5- Yol üzerindeki binaların cephelerine bayrak, levha, afiş ve benzerlerini sağlam bir şekilde sabitlememek; binalarda bulunan pencere, balkon, teras vb. yerlere gerekli tedbirleri almadan çiçek saksısı, testi ve her türlü eşya koymak.

6- Dam, teras bahçe ve balkonlarda biriken karları, yaya ve araç trafiğini aksatacak şekilde, umuma ait kaldırımlara ve yollara atmak, binaların saçaklarından sarkan buz sarkıtlarını, tedbir alarak temizlememek.

7- Büyük ve küçük her türlü hayvan ölülerini, her nerede olursa olsun, çöp konteynerine atmak, açıkta bırakmak ve umuma mahsus yerlere atmak ve gömmek, cadde, sokak, bahçe ve halka açık alanlarda hayvan kesmek.

8- 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu’nun 27nci maddesi gereğince, Belediyeden ruhsat almadan ve verilen ruhsat tezkerelerinin altı ayda bir defa vize işlemine esas gerekli hayvan muayenesi yaptırılmamış hayvanları nakliyecilikte kullanmak.

9- Belediye tarafından tayin ve tespit edilen bölgeler haricinde, ağıl ve ahır yaparak, büyük ve küçükbaş hayvan beslemek, hayvan gübrelerini ve diğer atıklarını sokaklara, parklara, bahçelere bırakmak dökmek.

10- Gıda sevkiyatına uygun şartları taşımayan araçlar ile gıda sevkiyatı yapmak. 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma yönetmeliğinin EK-1/D maddesinin (e) bendi hükümlerini taşımayan motorlu ve motorsuz araçlar üzerinde köfte, balık vb. gıdaların pişirilerek açıkta satışını yapmak.

11- Her türlü bina, apartman ve işyerinden sokağa, ışıklığa ve komşu yan parsellerinde bulunanları rahatsız edecek şekilde soba borusu çıkartmak.

12- Ruhsatlı mezbahalar haricinde kaçak hayvan kesimi yapmak. 13- Et ve et ürünleri satan işyerlerinde damgasız ve veteriner sağlık raporu olmayan, bozulmaya yüz tutmuş et ürünleri ve sakatat satışı yapmak.

İmarla İlgili Emir ve Yasaklar

MADDE 9- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

1- Mesken ve işyerlerinin bodrumundan; umuma ait kaldırımlara havalandırma ve ışıklık açmak; iş yerlerinin havalandırma bacalarını kanalizasyona bağlamak.

2- Binaların dış cephesinden, proje harici kazan bacaları, havalandırma, soba, doğalgaz bacası (hermetik kombi ve şofben bacaları hariç) ve benzerlerini çıkarmak.

3- Her türlü bina ve inşaat dâhilinde çıkan suları, yollara ve yaya kaldırımlarına bırakmak.

4- Her türlü yıkımlarda; çevresine, çevresindeki binalara, insanlara ve diğer varlıklara zarar verilmesini ve çevreyi rahatsız edici toz ve toprakların etrafa yayılmasını önleyecek, gerekli tedbirleri almamak.

5- Yıkılacak derecedeki binalar ile içinde oturulamayacak kadar harabe binalar ve içinde oturulmayan harabe binaların, çeşitli tehlikeler yaratmaması için, gerekli önlemleri almamak.

6- İnşaatlarda, tahta perde ile çevrili kısım haricinde çalışmak.

7- İnşaat atıklarını kaldırmamak ve inşaat atıklarını Belediye tarafından belirlenen bölge haricine dökmek, inşaat atık ve artıklarını cadde, sokak ve kaldırım üzerine çıkarmak.

8- İnşaat ruhsat bilgilerini içeren levhayı binanın görünür yerine asmamak.

9- Boş arsaların sokak ve meydanlara bakan cephelerini, belirlenen ölçülerde tahta perde (en az 1,5 m yükseklikte) ile kapatmamak.

10- Belediyeye bilgi vermeden, bina cephelerinde boya, badana ve tadilat yapılması ve gerekli emniyet tedbirlerinin alınmaması, izinli dahi olsa bu işlemler esnasında çevreye zarar vermek.

11- Belediyenin gerekli gördüğü bölgelerde, görüntü kirliliğini önlemek için, binaların dış cephesinin belediyenin istediği renkte boyamamak.

12- Belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde, yapılan hafriyat, altyapı, inşaat vb. çalışmalar esnasında; açılan çukurların, çökeltme havuzlarının ve sarnıç, kuyu, kireç kuyusu, mahzen vb. çukurların; üzerlerinin kapatılmaması, etrafının çevrilmemesi ve gerekli emniyet tedbirlerini almamak.

 13- Belediyeden izin almadan, kaldırım taşlarını kaldırmak veya kaldırım taşları üzerine mermer, karo, parke, halı vb. şeyler döşemek.

14- İşyeri kapılarını (yangın güvenliği ile ilgili kapılar hariç) dışarıya, kaldırıma doğru açmak.

15- Belediyeden izin almadan yol, kaldırım ve asfaltın kazılması, paletli iş makinelerince veya herhangi bir sebeple asfalt yolların tahrip edilmesi, parke taşlarının sökülmesi, beton zeminlere zarar vermek.

16- Asılan reklâm tabelalarının komşu esnafların görünümünü engellemesi, ışıklı reklâm panolarının meskenlere rahatsızlık vermemesi için gerekli önlemleri almamak.

17- Toprak, kum, mıcır, harç vb. inşaat malzemeleri ile kömür tozu ve talaş ile ot saman ve hurda kâğıt vb. maddeler taşıyan kamyonlardan bu maddelerin cadde, sokak ve meydanlara dökülmesine meydan vermek, yükün etrafa savrulmasına ve uçuşmasına mani olmak üzere kamyonların üzerini branda ile örtmemek, belirlenen gün ve saatler dışında izinsiz hafriyat çalışması yapmak ve beton dökmek.

                                  Trafik ve Toplu Taşıma ile İlgili Emir ve Yasaklar

 MADDE 10- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

1- Belediyenin sorumluluğunda bulunan yolların ve tretuvarların araçlar tarafından zarara uğratılması veya araçların tamiratı esnasında, yolları ve tretuvarları tahrip edecek veya kirletecek fiillerde bulunmak.

2- Belediye sınırları içerisinde, toplu taşıma araçlarının, yetkili birimlerce kendisine tahsis edilmiş güzergâhlar ve duraklar haricinde yolcu almak, indirme-bekleme yapmak ve park etmek.

3- Bisiklet veya motosiklet ile girilmesinin belediyece yasak olduğu belirlenen cadde ve sokaklara girmek, trafiğe kapalı cadde ve sokaklara araç ile girmek.

4- Araç ile seyir halinde iken yayalar üzerine su ve çamur sıçratmak.

5- Şehir içinde kaldırım ve kamu mülkü üzerinde, Belediyece tespit ve tahsis edilen yerler dışında her türlü araç park etmek.

6- Şehir içinde insanları panikleten, korkutan ve rahatsız eden, yüksek ses çıkartan korna çalmak, araçlara ses seviyesini yükselten egzoz taktırmak, gürültü çıkarmak, çevreye rahatsızlık vermek.

7- Belediye otobüs duraklarını işgal etmek ve park etmek.

8- Belirlenen saatler dışında, İlçe Trafik Komisyonu tarafından tespit edilen bölgelere, ağır vasıtalarla girmek.

9- Şehir içi hafriyat taşıyan araçlar ile Belediyeden izin almadan nakliye yapmak.

10- Toplu taşım araçlarının, kurullarca tayin ve tespit edilen güzergâhların dışına çıkarak, taşıma yapmak.

11- Taksi hizmeti verenler dâhil olmak üzere, toplu taşım araçlarında yüksek sesle müzik dinlemek. 12- Belediye ekiplerince yapılan çalışma sahası içine (kaldırım, yol, asfalt, su ve kanalizasyon çalışması vb. özel araçla girmek, araç park etmek ve çalışmaları engelleyecek her türlü faaliyette bulunmak.

13- Kamu veya özel otopark giriş ve çıkışlarına araç park ederek araç giriş ve çıkışlarına engel olmak.

                                           Daimi ve Geçici Pazar Yerleriyle İlgili Yasaklar

MADDE 11- Daimi ve geçici pazaryerlerinde faaliyette bulunacak her çeşit esnafın Belediyece tescil edilerek tescil cüzdanı almaları zorunlu olup; aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

1- Kendilerine tahsis edilen yerlerin bir kısmını veya tamamını başkasına kiralamak ve devretmek. (Bu durumu tespit edilen pazarcıların tahsisleri iptal edilir.)

2) Hileli satış yapmak. (Bir yıl içerisinde üç defa hileli satış yaptığı tespit edilen pazarcıların tahsisleri iptal edilir.)

3- Pazaryerinde yüksek sesle bağırarak satış yapmaya çalışmak.

4) Pazaryerinde kendisine tahsis edilen yerin dışına taşmak, çizgileri aşmak.

5- Damgalanmamış ölçü ve tartı aleti ile el kantarı kullanmak.

6- Pazaryerlerinde yaya ve taşıt geçişleri için ayrılan bölümleri işgal etmek.

7- Belediyece belirlenen gün ve saatler dışında pazaryerlerinde depolama yapmak, tezgâh açarak faaliyette bulunmak.

8- Belediyeden izin almadan kavun, karpuz ve narenciye vb. sergileri kurmak veya açmak.

9- Pazarın bitimine müteakip pazaryerinde mal ve malzeme bırakmak, çıkan çöpleri poşete koymadan dağınık vaziyette pazaryeri içerisine bırakmak.

10- Satışa arz edilen mallar için fiyat etiketi koymamak veya müşteriyi aldatıcı etiket koymak.

11- Pazaryerlerinde yangın çıkmasına neden olacak veya can güvenliğini tehlikeye düşürecek her türlü parlayıcı, yanıcı ve patlayıcı maddeler bulundurmak.

12- Belediyeden izin almadan tahsis edilen stantlarda değişiklik veya ilave yapmak.

13- Tahsisli alanlarda tesisin estetik görünümünü bozacak şekilde direk, levha, tabela ve çatıya ip benzeri şeyler asmak.

14- Pazar yerindeki esnafımızın geri dönüşümlü poşet kullanması ve kağıt ambalaj (kese kağıdı) bulundurulması zorunludur. Belediyenin Ruhsat ve Denetimine Tabi İşyerleriyle İlgili Emir ve Yasaklar

MADDE 12- Belediyenin ruhsat ve denetimine dair işyerleri aşağıdaki emir ve yasaklara uymak zorundadır.

 1- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan, işyeri açılması ve çalıştırılması.

2- İşyerinde, mevzuatta belirtilen standart ve ebatta, periyodik muayenesi yapılmış, yangın söndürme cihazı bulundurulmaması.

3- İşyeri açma ve çalışma ruhsatında belirtilen faaliyet ile tali faaliyetlerin dışında, ruhsata aykırı işlerin yapılması, ruhsat alındıktan sonra işyerinin büyütülmesi ve ruhsat şartlarında değişiklik yapılması.

 4- Canlı müzik izni almadan canlı müzik yayını yapılması, izin alınan işyerlerinde belirtilen saatler haricinde, canlı müzik yayını yapılması.

5- İçki içilmesine müsaade edilmeyen işyerlerinde; içki içilmesi, içirilmesine izin verilmesi, açık içki satılması.

6- Kabukları soyulmadan, pişirilmeden ve yıkanmadan yenilecek maddelerin, açıkta bulundurulması ve satılması.

7- Gıda maddeleriyle ilgili olarak; ayıklama, parçalama, temizleme, tartılma, hazırlama ve ambalajlanmasında kullanılan, her türlü alet, edevat, malzeme, vasıta ve tesisatın; gıda maddelerinin evsafını bozmayacak ve kirletmeyecek şekilde paslanmaz, temizliği kolay cins, evsaf ve biçimde olmaması.

8- Gıda maddeleriyle ilgili olarak; bu işte kullanılacak masa, sehpa, raf vb. şeylerin üzerlerinin; cam, mermer, fayans vb. gibi parlak ve temizliği kolay cinsten bir madde ile kaplanmaması ve devamlı temiz bulundurulmaması.

9- İşyerlerinin her zaman temiz bulundurulmaması, temizliğin, sıhhi usullerle yapılmaması, genel temizliğe riayet edilmemesi.

10- İşyerlerinde ikamet etmek, yatıp kalkmak ve işyerlerinin; sıhhi vasıflarını herhangi bir suretle ihlal edebilecek işlere, tahsis edilmesi.

11- İşyerlerinden, ikametgâhlara ve diğer işyerlerine kapı açılması.

12- İşyerlerinde çalışanların, elbiselerini gıda maddelerine temas edecek yerlere koyması.

13- Gıda maddesi imalathaneleri ve hazırlama yerlerinde; işçilerin günlük ve iş elbiselerinin özel bir dolap içinde bulundurulmaması.

14- Sıhhi tedbirleri alınmamış ve ambalajlanmamış gıda maddelerinin taşınması ve satılması, paketlenmiş, ambalajlanmış ürünlerin etiketsiz ve son kullanma tarihi geçmiş olarak satılması.

15- İşyerlerinde, istenen standartlarda, çöp kovası bulundurulmaması.

16- Bozulabilecek besin maddelerinin, soğuk hava depoları ve dolaplarında teşhir ve muhafaza edilmemesi.

17- İşyerlerinde, akvaryum canlıları dışında hayvan bulundurulması, beslenmesi ve her türlü haşaratın bulunmasını engelleyici tedbir alınmaması.

18- Mesul müdür mecburiyeti bulunan işyerlerinde; mesul müdür bulundurulmaması. 19- İşyerinde veya deposunda bulunduğu halde, herhangi bir malın, herhangi bir sebeple satışa arz edilmemesi veya saklanması. 

19- Açıkta ekmek taşınması, işyerlerinin dışında ve açıkta ekmek bulundurulması ve satılması.

20- Noksan gramajlı ekmek üretilmesi ve satılması.

21- Taze ve bayat ekmeklerin birbirine karıştırılarak, satışa sunulması.

22- Gıda üretim ve satış yerleri ile diğer tarifeye tabi çalışan iş yerlerinde ilgili esnaf odasından onaylı fiyat tarifesinin iş yerinin görünür yerinde asılı bulunmaması.

23- Tarifesinde ve etiketinde belirtilen satış fiyatının üzerinde (Fahiş fiyatla ) mal ve hizmet satılması.

24- Ölçülmesi ve tartılması gerekli madde ve malzemelerin satışını yapan işyerlerinin Belediyemiz ölçü ve ayar memurluğunda kayıtlı, damgası yapılmış ölçü ve tartı aletlerini bulundurmaması, beyan yılı içerisinde damgalarını yaptırmaması.

25- Perakende LPG tüp satış yerlerinde, yönetmeliklerce ve TSE Standartlarınca belirlenen Kg. dan fazla dolu tüp bulundurulması ve bu tür işyerlerinde LPG tüpü ve aparatları dışında ürün satılması.

26- Kumar kastı olmaksızın kahvehane ruhsatı bulunan yerler dışında kâğıt oyunları, okey, vb. oyunlar oynatılması.

 27- İşyerlerinin faaliyetleri nedeniyle insan ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü olumsuzluğa karşı (Gürültü, Ses, Toz, Duman, İs, Koku, Katı, Sıvı ve Gaz atıkları vb.) gerekli tedbirlerin alınmaması.

 28- İş yerlerinde çalışanların ilk yardım ihtiyaçları için içerisinde ilk yardım malzemelerinin bulunduğu ecza dolabının bulunmaması.

29- Türk Bayrağı Tüzüğünün 17. maddesi gereği, işyerleri, konut vb. özel yerlere Milli ve Resmi Bayramlarda, Kurtuluş ve Atatürk’ü anma günlerinde Bayrak asılabilir hükmü gereğince iş yerlerinin ön kısmına solmuş, deforme olmuş, yırtılmış ve özelliğini kaybetmiş bayrak asmak.

Kabahatlerin Tespit Usulü, İdari Yaptırım Kararı ve Karar Verme Yetkisi ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kabahatlerin Tespit Usulü

MADDE 13 1- Bu Yönetmelikte sayılan Emir ve yasaklar ile kabahatler kanuna göre kabahat oluşturan fiil ve hareketlerin tespiti, görev esnasında resen veya şikâyet üzerine Belediye Zabıta görevlilerince düzenlenecek “Zabıt Varakası” ile yapılır. 2- Zabıt Varakasında en az iki zabıta görevlisinin imzası ile hakkında zabıt varakası düzenlenen kişinin veya temsilcisinin imzası bulunur. İlgili kişi imzadan imtina ederse, imtina hususunda varakaya şerh düşülür.

 3- Zabıt Varakasında; a) Hakkında zabıt tutulan kişinin TC No kimlik bilgileri ve adresi, b) Kabahatler Kanunu ve/veya Zabıta Emir ve Yasakları Yönetmeliğinde İdari para cezasının gerektiren fiilin niteliği ve yasal dayanak maddesi, c) Fiilin işlendiğini ispata yarayacak bütün deliller, d) Zabıt Varakasının tarih ve saati ile varakayı düzenleyen görevlilerin adı-soyadı, unvanı ve sicil numarası açık bir şekilde yazılır. İdari Yaptırım Kararı ve Karar Verme Yetkisi

 MADDE 14 1) Bu Yönetmelikte sayılan emir ve yasaklara uymayanlar ve muhalif hareket edenler hakkında, 5393 sayılı Belediye Kanununun 34/e maddesi ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih Ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanunun 1 inci maddesi gereğince, Belediye Encümenince 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesinde belirlenen idari para cezası ve yasaklanan faaliyetin men’ine karar verilir. Ceza miktarları, her mali yılda ilan edilen yeniden değerlendirme oranında artırılarak uygulanır. 2- Belediye encümeni, kararında belli bir fiilin muayyen bir süre zarfında yapılmasını da emredebilir. Emredilen fiilin ilgili kişi tarafından yapılmaması halinde, masrafları tahsil edilmek üzere Belediye tarafından yerine getirilir. 3- Belediye Encümeni tarafından verilen idari para cezası ve yaptırım kararlarına karşı ilgililerin dava açma süresi ve dava açılacak merci de ayrıca kararda belirtilir. Çeşitli ve Son Hükümler DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Uygulamaya ilişkin hükümler

MADDE 15- Bu Yönetmelikte yer verilmeyen emir, yasak ve kabahatler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun Birinci Kısım, Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Bölümlerinde yer alan hükümler uygulanacaktır. Saklı hükümler

 MADDE 16- Bu Yönetmelikte sayılan emir ve yasaklar hususunda diğer Kanun, Tüzük ve Yönetmelik hükümleri saklıdır. Yürürlük

MADDE 17- Bu yönetmelik, Çukurca Belediye Meclisinin kabulü ile Belediye İlan tahtası ve Belediyemiz WEB Sitesinde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme MADDE 18- Bu yönetmeliği Çukurca Belediye Başkanı yürütür.

YORUM GÖNDERYorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir, üye olmak için tıklayınız.