KUTAHYA HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN 0(274) 6758367

Bizden Haberler

Çukurca Belediyesi Web Sitesi

Arsa Satış İhalesi İlanı

- +

İLAN
ÇUKURCA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

         1-   Mülkiyeti Çukurca Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait aşağıdaki listede Mahallesi, Mevki Niteliği, Ada ve Parsel Numaraları bulunan taşınmazlar Belediye Meclisinin 06.11.2020 tarih ve 2020/15 ve Belediye Encümeninin 19.11.2020 tarih ve 2020/16 sayılı kararı gereği,  Belediye Encümeni huzurunda  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi çerçevesinde Açık Teklif Usulü (arttırma) ile satış ihalesi yapılacaktır.

                   a)   İhale Tarihi: 04.12.2020 Cuma günü saat 10:00’da başlayarak listedeki sıra numarasına göre Covid-19 pandemi tedbirleri kapsamında yapılacaktır.

                  b)  İhale Adresi: Çukurca Belediye Başkanlığı Hizmet Binası – Çukurca Beldesi Cumhuriyet Mahallesi Belediye Meydanı No:1 Domaniç /Kütahya          

     2- Tespit edilen Muhammen Bedel, Geçici Teminat miktarları aşağıda yer almaktadır.

      3– İhaleye girebilmek İçin iştirakçilerin yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarları üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanun’unun 25. maddesi uyarınca İhalesine girilecek her parsel için ayrı ayrı en az % 3 tutarında geçici teminatı 03.12.2020 Perşembe günü saat 17:30’a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırmak zorundadırlar. (Bir teminatla birden fazla ihaleye iştirak edilemeyecektir).

      4- İhaleye katılımda iştirakçilerden aranılan belgeler; 03.12.2020 Perşembe günü saat 17:30’a kadar Belediyemize teslim edilecektir.

    5- İştirakçiler İhaleye ilişkin  taşınmaz mal satış şartnamesini Çukurca Belediye Başkanlığında  görebilir ve  100,00 (yüz) TL.karşılığında alabilirler, İhaleye katılacaklar Şartnameyi almak zorundadır.

    6- İhale ile ilgili daha geniş bilgi almak isteyenler mesai saatleri içinde belediyemizde şartnameyi görebilir ve bilgi alabilirler. Ayrıca https://domaniccukurca.bel.tr/ adresinde duyurular bölümünde taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşabilirler.

     7-  İhalede Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle maske sosyal mesafe- hijyen kurallarına uygun olarak yapılacaktır.            

    İLAN OLUNUR

İstenen Belgeler;
1- Başvuru dilekçesi
2- Nüfus Cüzdan sureti
3- İkametgâh belgesi-SMS için cep telefonu numarası
4- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz
5- Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz
6- Taşınmaz mal satış şartnamesi. (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye İştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır)
7- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden “belediyeye borcu yoktur” yazısı.
8- Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan.
9- İsteklilerin 2886 sayılı Kanunun 6/2’inci maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.
10- 2886 sayılı Kanunun 6/1’inci kapsamındaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
11- İştirakçi adına, vekâleten katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden alınan vekâletnamesi ile vekâleten katılanın yılı içinde alınmış noter tasdikli imza sirküsü.
12- Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl İçinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterden yılı içinde alınmış vekâletname
13- Dernek, kooperatif, birlik veya vakıf ise taşınmaz mal alma yetkisini gösterir genel kurul kararı ile teklifte bulunacak kimselerin noterden onaylı vetki belgeleri.
14- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

İndirme Bağlantısına Tıklayın

YORUM GÖNDERYorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir, üye olmak için tıklayınız.